چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 5 شوال 1441 - 2020 مي 27 - ساعت 7:3
211رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
آنچه در پی می خوانید، پاسخی است به یک پرسش یا راه حلی است برای یک مسئله که برای بسیاری، بورژه جوانان مطرح می شود. و آن این است که از کجا بدانم اسلام بهترین دین است و دینی بهتر از آن وجود ندارد. آیا برای دانستن این پرسش باید همه ادیان و مکاتب دیگر را بشناسم؟ و در این صورت، با این وقت کم و گستردگی دنیای ادیان و مکاتب، چگونه می توانم این کار را بکنم؟
آنچه در پی می خوانید نقدی است بر سخنان آقای دکتر عبدالکریم سروش در باره روایات، روحانیت، قول به تحریف قرآن و ...
تلفنی به خدا 15 اسفند 1398 17:22
حکایتی که در پی می آید، ماجرای عبرت آموزی از برقراری ارتباط خالصانه با خداست که در کتاب در محضر لاهوتیان، اثر علی محمد مجاهدی نقل شده است.
آنچه می خوانید مطلبی است در پاسخ به این پرسش که چرا باید افعال خوب را به خدا و افعال بد را به خود نسبت داد؟ و اینکه حکمت و فلسفه این دستور چیست؟ پاسخ به این پرسش ها را به طرز زیبا و روشنی در سخن یکی از عالمان کمتر شناخته شده در معارف قرآنی و روایی، یعنی آقا جمال الدین خونساری می یابیم. در اینجا، این مطلب را با اندکی ویرایش، از مقاله سرنوشت و سرشت از دیدگاه آقا جمال خونساری، اثر ابوالقاسم یعقوبی نقل کرده ام.
جســتار پیــش رو بــا روش تطبیقــی و رویکــرد الهیاتــی می کوشــد بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و بهره منــدی از بهگودگیتــا و نیــز آثــار تفســیری مربــوط، بــه شــناخت حقیقــت متعــال (خداونــد) ـ بــه عنــوان یکــی از باورهــای اساســی ادیــان ـ در پرتــو اوصــاف او بپــردازد. بــا اســتخراج صفــات هماننــدی کــه در ایــن پژوهــش بــه دســت آمــد یعنــی فراگیــری و دامنــۀ گســتردۀ علــم خداونــدی، وســعت حضــورش در سرتاســر هســتی، وصــف خالقیــت و نیــز اجابت گــری او، احتمــال آنکــه باورمنــدان هــر دو آییــن بــه حقیقــت واحــدی بــه عنــوان معبــود تعلــق خاطــر داشــته باشــند، دور از ذهــن نخواهــد بــود این مقاله توسط جناب دکتر سید حسین بیریایی و با همکاری مدیر این سایت در دوفصل نامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ به چاپ رسیده است.
مقاله ای که در پی می خوانید اصالت اراده در ارزش داوری انسان و میزان توجه به این موضوع در قرآن کریم را مورد بررسی قرار داده است. پررسش این جستار این است که آیا از منظر قرآن کریم تنها اراده انسان ها معیار ارزیابی اخلاقی انسان است یا معیارهای غیرارادی نیز در این ارزیابی دخالت دارد.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در شرایطی مردد شوید که با و جود فراهم نبودن شرایط و اسباب، توکل بر خدا کنید و دست به کاری بزنید، یا منتظر بمانید تا اسبابش فراهم شود و در غیر آن صورت، اقدامی نکنید. این کوتاه نوشته بر پایه آموزه های قرآنی وروایی پاسخی را برای این پرسش پیش رو می گذارد که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.
فراغت تأمل 8 بهمن 1398 15:39
این یادداشت به بهانه شعر زیبایی از مولوی در باره برخی فکرهای بی حاصل و تأملات صرفا نظری است که در فضای آکنده از دردهای اجتماعی کاری نامناسب تلقی می شود.
تلخی های زندگی 29 دی 1398 16:36
این کوتاه نوشته در باره نحوه نگاه به سختی ها و تلخ کامی هاست. بخوانید حتما لذت خواهید برد.
  • تعداد رکوردها : 211