مقالات
اینگونه نباشیم

اینگونه نباشیم

انسان با نسیان و غفلت نسبتی انکارناشدنی دارد و از این رو نیازمند پند و تذکر و موعظه است. موعظه های اهل عمل چونان اشعه ای است که تا عمق وجود انسان نفوذ می کند و تاثیر خود را برجای می گذارد. از آن پس دیگر با ماست که با عمل به آن سود خود را از آن برگیریم یا با کنار نهادن تباهش کنیم. آنچه در زیر می خوانید موعظه ای از یکی از برترین اهل عمل است. این موعظه بلیغ شاید از تاثیرگذارترین مواعظی باشد که تا کنون خوانده یا شنیده ایم. علی بن ابی طالب در این کلام با رسایی و زیبایی تمام کسانی را وصف می کند که نباید یکی از آنان باشیم.

اندیشه های بودا و تاثیر آن بر تفکر هندی

اندیشه های بودا و تاثیر آن بر تفکر هندی

تفکر هندی در بستری تاریخی از اندیشه های مختلف و متنوع پدید آمده است. یکی از زمینه های تاثیرگذار بر این تفکر، اندیشه های بودا بوده است. در این مقاله کوتاه، به این اندیشه ها و تاثیر آن بر تفکر هندی می پردازیم.

رضا به داده و ساختن با فقر در راه ایمان

رضا به داده و ساختن با فقر در راه ایمان

این حقیقت مهم را در قرآن و در تعالیم اولیای دین (علیهم السلام) به ما تعلیم کرده اند که پیمودن راه ایمان بدون ابتلا و آزمون و فراز و فرود، نخواهد بود. همچنین، به راه های مختلف بیان کرده اند که فقر و تنگدستی از ابتلائات و آزمون های رایج و معمول در این راه است که عموم راهیان راه ایمان، لااقل در برهه ای از زندگی، به آن مبتلا خواهند شد. در همین باره، پاسخ امام رضا (علیه السلام) به یکی از اصحاب که از تنگی معیشت شکایت کرد، بسیار تامل برانگیز است:

 Mahdism (Mahdaviia)

Mahdism (Mahdaviia)

Abstract The idea of the promised savior has a prominent place in almost all religions. This idea in Islamic tradition is known as “Mahdaviia.” This title has driven of “Mahdi” that is an epithet for the Islamic expected savior. This title refers to a man who will come to save all human beings. He is a definite person who has been introduced by his name and family; he is a descendent of the prophet of Islam; his name is the same as the Prophet’s name, and his nickname is the same as him. So, Mahdaviia as a doctrine is not dedicated to Shia’s thought. Although Mahdaviia resides in the central part of the Shia’s theology, nearly all Islamic sects believe in it. The idea of promised savior has an excellent station in Shia’s soteriology too; because Mahdi as an “Imam,” is a “Divine Guide” who has been chosen by Allah to restate the Islam and to guide humanity to truth. Furthermore, Mahdi is titled by “Gaem,” that means “one who will arise” and performs the uncompleted works and unsubstantiated aims of the all prophets and divine leaders. So Mahdiism is in the center part of Shia’s ideology. Unlike Sunnis, Shias believe that Mahdi has born exactly in 25/9/864DC and he is alive by the God’s miracle until now and would be alive till his uprising. According to Shia’s belief, he is the 11th descendant of Mohammad, the Prophet of Islam, from Ali and Fatemah, the daughter of Prophet Mohammad. As so, the idea of expected savior in Shia’ (Mahdaviia) among the other types of this idea in religions, is one of the most idealistic and also most bravely one. Mahdaviia in Shiite concept has all of the characteristics and aspects of messianic thoughts. Although Mahdaviia essentially seems to be a “spiritual,” idea, Mahdi, according to Shia tradition has both the spiritual and social aims. Besides spiritual salvation, it is promised that he will stablish justice, security, prosperity and the domination of Good on Bad in the world. The Shia’s expected savior, Mahdi, is obviously a person; nevertheless, the scope of his mission is not restricted to humanity and his resurrection is to influence all sides of the universe, as well as the natural world too.

کتاب روش شناسی دین پژوهی

کتاب روش شناسی دین پژوهی

کتاب «روش شناسی دین پژوهی» اثر دیگری از علی موحدیان عطار است که پس از تدریس مکرر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، هم اکنون تدوین شده و منتشر گشته است. این اثر، به بررسی روش ها، رویکردها، نگرش ها، رشته ها و ساختارها در دین پژوهی می پردازد. حچم اثر حدود ۵۰۰ صفحه بوده و به نظر می رسد بتواند جای خالی یک کتاب کمک دزسی در این زمینه را پر کند.

فراغت از دنیا و آخرت

فراغت از دنیا و آخرت

آیا راهی هست که آدم از غم دنیا و همّ آخرت هردو رها بشه؟ آیا میشه که خیال آدم از هر دو عالم آسوده بشه؟ شاید بتونیم پاسخ این پرسش را تو این حکایت پیدا کنیم.

شرایط ساده قرآن برای رستگاری

شرایط ساده قرآن برای رستگاری

یکی از آسیب های نظام آموزش دین در میان ما مسلمانان و به ویژه شیعیان این است که، کار رستگار شدن را سخت و راه آن را بسیار پیچیده و دشوار می نماییم. این آسیب در نحوه بیان خود قرآن نیست. از این رو، در این مقاله کوتاه بر آن شده ایم تا نشان دهیم قرآن شرایط رستگاری را تا چه حد و چگونه ساده بیان کرده است.

جایگاه «پروژه تبیین» در میان انواع الاهیات

جایگاه «پروژه تبیین» در میان انواع الاهیات

پروژه تبیین نظام معرفتی قرآن و حدیث، که مدت هاست از سوی مدیر این سایت در دست انجام است، نوعی الاهیات است که با ویژگی هایی از دیگر انواع الاهیات متمایز می شود. اما یکی از مهم ترین وجوه تمایز آن از راه های مشابه، موضعی است که در فبال مسئله چگونگی جمع میان تدین و تعقل اتخاذ کرده است. نوشتار زیر با ارائه یک گونه شناسی از انواع الاهیات، جایگاه و نوع این پروژه را در میان ان انواع معلوم می کند تا به این وسیله تمایز آن از موارد مشابه مانند مکتب تفکیک، آشکارتر گردد.

آفرینش انسان در قرآن، روایات و علم

آفرینش انسان در قرآن، روایات و علم

حتی اگر آفرینش نخستین انسان را، مطابق ظاهر برخی آیات قرآن، به همان صورت دفعی و متمایز از دیگر موجودات بدانیم، آیا مراد آفرینش از گل یا خاک، دقیقاً همین معنای ظاهری و ساختن یک پیکره از آدم و زنده کردن ناگهانی اوست، یا که معنایی باطنی و یا تأویلی را باید از این آیات برداشت کنیم؟ همچنین، آیا آدم (علیه السلام) حقیقتا نخستین فرد از جنس انسان بوده، یا که او پس از نسل هایی از انسان ها، با ویژگی های مخصوصی پدید آمده است؟ در هر صورت، این مطالب با یافته های انسان شناسان چه نسبتی خواهد داشت؟ اینها پرسش هایی است که در این جستار می خواهیم به پاسخ آن نزدیک شویم.

بازشناسی عرفان از شبه عرفان

بازشناسی عرفان از شبه عرفان

عرفان از جمله پدیده هایی است که بدل زیاد دارد. نوشتار زیر بر آن است که به اختصار به لزوم بازشناسی عرفان ها و عارفان دروغین از عرفان و عارف حقیقی پرداخته و ملاکی علمی برای این بازشناسی ارائه کند. این مقاله کوتاه برگرفته از کتاب مفهوم عرفان، اثر مدیر همین سایت است.

یادداشت‌ها و کوتاه‌نوشت‌ها
پیوندها